Retur til opgaver

Indledning:

I Danmark er der 9 års undervisningspligt. Set ud fra et livsforløb er det lang tid. Derfor må det også, naturligt nok være rimeligt, at eleverne i den danske folkeskole skal opnå faglige høje kundskaber. Desuden er det af lige så stor betydning, at eleverne opnår sociale kompetencer og social ansvarlighed. De skal være sammen mange mennesker resten af livet.

Her vil vi især koncentrere os om elevers sociale kompetencer og social ansvarlighed med fokusering på problemet mobning. Problemet skal i høj grad tages alvorligt, fordi konsekvenserne her af er mange. Mobning kan medføre blokering for elevens indlæring, samt problemer med at indgå i sociale sammenhænge. Endelig er en god stemning i klassen og i skolen vigtig. Eleverne skal hver dag gå til og fra skole positivt indstillet.

I denne opgave ønsker vi at redegøre for definition af begrebet mobning, mobber, offeret for mobningen og medløbere, samt hvordan mobningen kommer til udtryk i de forskellige grupper. Hvilke sammenhænge og træk er der til begrebsdannelsen og skoleelevers eget syn på mobning. Hvilke løsningsmuligheder kan der peges på i den pædagogiske debat.

Opgaven vil først indeholde en definitions opklarende del. Denne vil senere blive inddraget i den analytiske del. I selve analysen vil vi se på fælles træk og sammenhænge mellem definitioner, vores egen undersøgelse og Børnerådets undersøgelse om mobning. Afslutningsvis vil der være en vurderings del, hvor vi ser på de løsningsmuligheder, der eksisterer.

Begrebsdannelse:

Mobning:

Dann Olweus, der er professor i psykologi ved universitet i Bergen, har en helt klar definition af mobning. Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer. Med "negative handlinger" forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag og skade. Dette er selvfølgelig stadig meget bredt, men mere konkret findes mobning på flere planer: fysisk (f.eks. blive slået eller sparket), psykisk (f.eks. blive truet eller tvunget til at gøre noget), verbalt (f.eks. blive kaldt øgenavne), socialt (f.eks blive holdt udenfor), materielt (f.eks. få ødelagt sine ejendele) og nonverbalt (f.eks en grimasse eller et bestemt blik). Dan Olweus definition stemmer overordnede godt med den forklaring, psykolog Dag Björndell giver. Dag Björndell går desuden ind og ser på forskelligheden mellem konflikt og mobning, hvor mobningen adskiller sig ved, at offeret er betydelig underlegen og efterhånden bliver forsvarsløs overfor gruppen af mobbere.

  Denne skelnen mellem fysisk og psykisk mobning kan igen anvendes når vi kigger på forskellen mellem pige og drenge mobning. Drenge anvender mest og bliver udsat for slag, spark og deciderede voldelige overgreb. Piger derimod repræsenterer den psykiske mobning. Det kan være social udelukkelse fra bestemte grupperinger. Dog er der ikke en fuldstændig afgrænsning mellem køn og udtryks form, der er blot tale om over repræsentationer på den ene eller den anden side. Når afgrænsningen ikke er fuldstændig hænger det sammen med, at motiverne for mobningen er uendelige og i mange tilfælde uforståelige for en udenforstående, men det vender vi tilbage til senere. Mellem drenge og piger er der også forskel set i alders sammenhænge. Drenge finder deres ofre både piger og drenge på samme eller yngre klassetrin. De bruger ofte mobningen til opnå prestige og for at vise sig. Piger mobber oftest andre piger med samme alder og mange gange fra deres egen klasse.

Mobberne:

 Det er svært at komme med nogle generelle træk for en mobber, da det kan variere fra person til person, alder og køn. Hvis vi generaliserer kan ord som aggressiv, dominerende og følelsesmæssigt understimuleret være rammende. Mobberen har, som Jesper Juul også udtrykker det i artiklen "Et broget billede af mobbere", også selv været eller er et offer. Det kan være hjemme fra, hvor mobberen har været udsat for vold, en meget autoritær opdragelse, negativ medie påvirkning eller følelsesmæssig frustration fra forældrene. Omvendt kan barnet også have uklare grænser hjemmefra - altså en laiserfair opdragelse. Grundene overfor kan ikke bruges enkeltvis som forklaring. For barnet kan udfaldet blive en oplevelse af afmagt og frustration. Barnet vil i skolen søge kontakt og opmærksomhed, hvilket kan være positivt og negativt ud fra det synspunkt, at negativ opmærksomhed er bedre end ingen opmærksomhed. Det rent faglige niveau kan endvidere være grund til at en person begynder at mobbe. En elev, der har fagligt svage kompetencer, kan for at "skjule" sit niveau fremstå overlegen ved at finde svage sider ved andre. Ifølge Jesper Juul er det for primitivt at betragte moberen, som ængstelig og usikker. Derimod tolker han, at Dann Olweus resultater, og siger at mobberen har en normal selvfølelse og udstråler en stor selvsikkerhed udad til.

Offerne:

  Ved beskrivelsen af offeret gælder de samme regler som ved beskrivelsen som af mobberen. I "Skole og samfund"'s pjece "En skole uden mobning" bliver der opstillet tre typer af personer, der er udsat for mobning. Personer der er anderledes i forhold til de andre gruppen, f.eks. hudfarve, hårfarve, vægt o.s.v.. Personer der er sårbare, hvis de har let til tårer eller er let påvirkelige. Personer er også lette ofre, hvis de tilbringer mange timer alene, d.v.s. uden at indgå i sociale relationer og fællesskaber. For alle typer personer gælder, at de skiller sig udfra det, der er normalt og normerne for gruppen. Mobberen skal overfor offeret og resten af gruppen bekræftes i, at de selv er normale. Derfor kommer det også i mange tilfælde til at fremstå, som at offeret er selvforskyldt og selv indbyder til at blive mobbet. I artiklen "Mobning en hel videnskab" hævder Dann Olweus, at offeret ikke er offer, fordi det skiller sig fysisk ud, da mange af "de normale" på et eller andet punkt også har en fysisk afvigelse. Det er personligheden, der er det afgørende. Her kan spores en lille uoverensstemmelse med Dag Björndell, der sammen med Skole og Samfund både nævner fysisk og psykisk afvigelse, som årsager til mobning.

Medløbere:

  En tredje gruppe er medløberne. De fostrer ikke selv ideerne til mobningen, men de bakker op om mobberne. Deres bevæggrunde kan være meget forskellige; usikkerhed eller frygt for selv at blive mobbet har her en stor betydning. Dvs, at de har parollen: Mob eller bliv mobbet! Effekten af medløbere er gruppemobbning og derved også et større pres på offeret.

Analyse af undersøgelse:

  Mange af disse definitioner er selvfølgelig hentet fra tidligere undersøgelser bygget på skoleelevers besvarelser. Det er ikke verdensfjern teori, der er opfundet ved skrivebordet. Metoden for denne analyse er at se, om de opstillede definitioner holder i forhold til Børnerådets mobbeundersøgelse fra foråret 1998 og vores empirske undersøgelse i 3.b, hvilke ligheder og forskelligheder optræder, og hvad kan konkluderes ud fra dette.

  Dann Olweus definition stemmer fint overens med de besvarelser, der er givet i 3.b. I vores definitions del var mobning negative handlinger, hvorefter vi gav eksempler på dette . De eksempler 3. b giver på mobning er mange af de samme. Desuden er elevernes eksempler identiske med svarene i Børnerådets undersøgelse. I 3.b siger de eks. "Jeg har hørt at en af mine bedste veninder bliver drillet med hendes briller" og "Se ham den tykke". Eleverne i Børnerådets undersøgelse har eksempler, som "fordi jeg er tyk" og "fordi jeg har briller".

  Dann Olweus sagde i ovennævnte artikel "Mobning - en hel videnskab", at hovedårsagen til mobning ikke havde fysisk karakter, men derimod var det selve personligheden afgørende. Det stemmer ikke med de eksempler eleverne har i undersøgelserne, hvor drilleri og mobning netop har fysisk karakter. I undersøgelsen fra Børnerådet bliver 29% af børnene drillet med deres udseende, men dermed ikke sagt at børnene ikke oplever en psykisk form for mobning. I undersøgelsen kunne eleverne også sætte kryds ved "andet", og det har 29% gjort. Børnerådet siger herefter, at eleverne her kom med meget personlige drilleprofiler. Tingene skal altså ikke forstås så firkantet, for samtidig har 60% af børnene oplevet at blive holdt udenfor. Her er tale om en mere indirekte og psykisk form for mobning. Endvidere svarer mange i Børnerådets undersøgelse, at de har været bange for andre elever og her især for de ældre elever. I 3.b undersøgelsen kan en af grundene være, at næsten ingen af elever nævner nogle mobnings former af psykisk karakter, at det for 3. klasses elever er svært at udtrykke det psykiske. Omvendt er det lettere at pege på fysiske årsager, der kan mærkes direkte, og som bedre kan beskrives.

  Ved fysisk og psykisk karakteriseret mobning er det også vigtig at se på drenge og piger. Børnerådets undersøgelser bekræfter definitionerne og sammenhængene. Piger (66%) bliver holdt mere udenfor end drenge (54%). Flere drenge end piger er udsat for fysisk mobning eks. har 70% af drengene blevet slået mens det kun er 59% af pigerne. Hvis drengene mobbes henter de hjælp hos gårdvagten, da dette har en sammenhæng til at mobningen er fysisk. Gårdvagten, er den, der er tættest på problemet. 64% af pigerne får hjælp af deres forældre, hvor det hos drengene kun er 45%. Måske hænger det sammen med, at pigernes problemer lettere løses ved samtale og ikke ved direkte indgriben, eller måske kan dette have en sammenhæng kønsroller?

  3.b skulle svare på, hvorfor nogle mobber. Her kan helt klart drages nogle paraeller til definitionerne. Der er nogle, der mobber, "fordi de er misundelige", "fordi de ikke har det så godt" og "fordi de er jaloux". Under definitions afsnittet fremgik det, at mobberen selv var eller er offer. Lidt banalt - ser eleverne på trejde klassetrin og psykologerne mobberne ens; nemlig personer, der har et grundlæggende problem (eks. hjemmefra eller socialt), og en der skjuler deres svage sider, og finder derfor andre hos offeret.

  I begge undersøgelser bliver eleverne spurgt om, hvor de drilles og mobbes. Procentsatserne i 3.b fortæller, at 44% "tit" mobbes i skolen. I Børnerådet siger 47%, at de mobbes i klasseværelset. Til trods for at der er forskel på klasseværelse og hele skolen, så er det indenfor skolens murer, at det meste af mobningnen foregår. Derfor er det også skolens ansvar. 	

Et minde for livet:

  Idealet for enhver dansk folkeskole er, at der er ikke er nogen mobning. Mobning er et problem, man ikke fuldstændig kan undgå. Derfor er der nogle skoler, der har en mobbepolitik. Sverige er meget mere opmærksomme på problemet og har været det i mange år, derfor har de også en større erfaring inde for området. Vi kan som kommende lærere ikke ignorere problemet, fordi de menneskelige konsekvenser er store. Skal vi følge vores pædagogiske fornuft, Folkeskoleloven og FN-Konventionen for Barnets Rettigheder, skal der gribes ind inden, det får alvorlige følger. Følgerne for offeret kan give blokering for indlæringen. Hvis offeret ikke føler sig tryg og accepteret, er muligheden for, at det lukker sig inde i sig selv større, og at det ikke føler sig i stand til at udrette noget, kan det udvikle angst, usikker og mindreværds komplekser. I yderste konsekvens kan det ende med selvmord.

  Mobberens dårlige sociale kompetence giver også problemer når personen kommer ud på arbejdsmarkedet, hvor der i højre grad arbejdes i teams. Derfor er det nødvendig at lære det i de unge år (skolen).

Løsningsforslag:

 • Konfrontation mellem mobber og offer med lærere som observatører.

     Vejleby skole har i deres handlingsplan indført konfrontation som middel mod fortsat mobning. Det er her meningen, at mobber og offer skal nå til en fælles forståelse og respekt for hinanden.

     Vores opfattelse af konfrontations ideen er, at den ikke er hensigtmæssig. Dette finder vi belæg i Dag Björndell udsagn, hvor Björdell mener, at der er forskel på mobning og konflikt. I tilfælde af mobning er parterne ikke jævnbyrdige, og der er tale om et overgreb. Det er også kommentaren fra Dann Olweus side. Mobberen ser ikke offeret som et individ men som en sag, netop fordi det følelsesmæssigt understimuleret Desuden har vi personlige erfaringer. Mange gange fører sådan en konfrontation til en optrapning af problemet. Nogle mener løsningen er en konsekvens af "vi snakker om alt - rundkreds filosofien". Lærerens opgave er at uddanne - at give faglige og sociale kompetencer, hvor langt rækker den psykologiske professionalisme hos læreren?

 • Rollespil

     Nyvångskolans Anti MObbe Råd (AMOR), har indført rollespil som en fast del i deres forebyggelse mod mobning. De ønsker, at evt mobbere kan føle, hvordan det er at være et offer, så de kan gå hjem og reflektere over deres egen opførelse.

     Vi mener denne ide er meget anvendelig i skolen som et forbyggende arbejde, og som en helbredende faktor. Offer og mobber er blevet klar over, hvad klassen holdning er overfor mobning, da dette bliver diskuteret efter rollespillet.

 • Elev hjælper elev

     Som afslutning på vores emne om mobning i 3.b blev de enige om nogle regler, som skulle gælde for det daglige liv i klassen. En af disse regler var, at man skulle hjælpe med til at få det stoppet mobberiet, hvis der var nogle, der blev mobbet.

     Vi er af den opfattelse, at det vil værre den idelle løsning, hvis man kunne åbne øjnene på medløberne, så de kunne vende sig imod mobberne. Dette kan kun ske, hvis emnet har været oppe at vende i klassen. En anden god side effekt er, at eleverne lærer at tage et ansvar overfor andre mennesker, hvilket har positiv betydning for de sociale kompetencer. Dette kræver dog også, at klassen er enige om spillereglerne, så mobberen derfor ikke kan være tvivl om klassens holding. Når de selv har lavet spillereglerne, er de også nemmere at overholde dem. I modsætning til en påduttet regel. Ydermere får eleverne også indsigt i de demokratiske beslutnings processer.

 • Bortvisning fra skolen

     Et forslag fra vores undersøgelse om mobning var, at man skulle smide elever ud, der mobbede.

     Dette ser vi som en absolut sidste udvej, men det kan være med til at fortælle eleven at mobning ikke tolereres. Ved en flytning kan mobberen få en ny chance for at komme ind i et nyt fællesskab, med nye roller og regelsæt. Der kan dog være en negativ side effekt at mobberen forsætter med sit opførelse og dermed bliver til en kastebold i systemet, da det indre personlige problem ikke bliver løst.

 

Konklusion:

  Vi må erkende at ondsindet drilleri, mobning, er et problem, og til stadighed vil være det. Men dermed ikke sagt, at man ikke skal prøve på at begrænse det, fordi udryddelse er en utopi. Der er mange metoder til bekæmpelse af problemet, hvor vi så har vurderet og kommenteret nogle af disse. Vi ser det nødvendigt, at skolerne fokuserer og analysere problemet sådan, hvilket vi har gjort det med 3.b, og som Børnerådet har gjort. Samtidig vi er af den opfattelse, at flere og flere skoler har fået øjnene op for problemet. De er begyndt at turde fokusere på problemet, og de kan derfor bedre sætte ind med forebyggelse, oplysning og bekæmpelse. Vi mener, at skolerne skal have en målrettet mobbepolitik.

  Ved den foretagne undersøgelse i 3.b. kan vi konstatere, at de på nuværende tidspunkt ikke har de store sociale problemer. Men holder det, når eleverne bliver ældre og modnes?

Mobning skal og må begrænses overalt i samfundet, da mobning er et ubehageligt

- minde for livet -